Ламбрин Топузлиев | Lambrin Topuzliev

енолог | oenologist

Инж.тех. Ламбрин Топузлиев е завършил ВИХВП в Пловдив през 1999 г. От 2003 г. работи като енолог и директор на Експерименталната винарска изба на Аграрен университет Пловдив, която се намира в Брестник. От 2011 г. се занимава активно със сорта мавруд и прави интересни експерименти с него: изследва вариации и клонове, изучава влиянието на подложки и на формировки върху качеството на гроздето, Best Practices и мениджмънт на ферментация при мавруд и др. Едва ли има по-подготвен човек в България по темата за мавруда – а понеже става дума за мавруд, това означава и в целия свят.

Eng. Tech. Lambrin Topuzliev graduated from the University of Food Technology in Plovdiv in 1999. Since 2003, he has been working as an oenologist and director of the Experimental Wine Cellar at the Agrarian University of Plovdiv, which is located in Brestnik. Since 2011, he has been actively dealing with the Mavrud variety and doing interesting experiments with it: researching variations and clones, studying the influence of rootstocks and training systems on the quality of grapes, applying Best Practices and management of fermentation for Mavrud, etc. There is hardly a person in Bulgaria more qualified on the topic of Mavrud - and since we talk about Mavrud, that means in the whole world.

16:45 - 18:45

Събота 12 Ноември

Мавруд – многолик и разнообразен | Mavrud – Multifaceted and Diverse

Майсторски клас | Masterclass

Мавруд е стар местен сорт – един от малкото сортове в света, при които се наблюдава свойството сортова изменчивост. Поради това той се влияе силно от климата и почвите, което го прави многолик. Същевременно различни лозарски практики и технологични режими го правят разнообразен.
Вина, които ще се дегустират:
Бял мавруд – вариация на сорта
Сив мавруд – вариация на сорта
Manastira Rose Mavrud 2021
Bassarea Mavrud 2021 (без дъб)
Dragomir Sarva Mavrud 2019
Edoardo Miroglio Elenovo Mavrud 2017
Rumelia Mavrud 2009
Mavrud 1999, отлежал в пещера Дяволското гърло
Десертен мавруд по стара рецепта

Mavrud is an old local variety – one of the few varieties in the world where varietal variability is observed. That is why it is strongly influenced by climate and soils, which makes it multifaceted. At the same time, different viticultural practices and technological regimes make it diverse.
Wines to be tasted:
White Mavrud – variety variation
Grey Mavrud – variety variation
Manastira Rose Mavrud 2021
Bassarea Mavrud 2021 (no oak)
Dragomir Sarva Mavrud 2019
Edoardo Miroglio Elenovo Mavrud 2017
Rumelia Mavrud 2009
Mavrud 1999, aged in the Dyavolskoto Garlo (Devil’s Throat Cave)
Dessert Mavrud – an old recipe

Цена 120 лв

sold-out-button