Андреа Макиа | Andrea Macchia

утвърден италиански енолог и консултант | renowned Italian enologist and consultant

Андреа Макиа е един от утвърдените италиански енолози. Завършил е агрономия и енология, има и специализации по енология, ISO стандарти и HACCP, както и по сензорен анализ. Бил е производствен директор и главен енолог на няколко изби в Италия, а вината му са отличавани с най-престижни награди. Днес той работи като консултант и летящ енолог и помага за решаване на проблемите и задачите във винарни из цяла Италия – от Южен Тирол до Сицилия, от малки гаражни изби до големи компании. Има опит и в България, Сърбия, Мексико и Южна Африка.

Andrea Macchia is one of Italy's renowned oenologists. A graduate in agronomy and enology, he has also specialised in enology, ISO standards and HACCP, as well as in sensory analysis. He has been production director and chief oenologist of several wineries in Italy and his wines have been awarded with the most prestigious prizes. Today he works as a consultant and flying oenologist and helps to solve problems and tasks in wineries all over Italy, from South Tyrol to Sicily, from small garage wineries to large companies. He also has experience in Bulgaria, Serbia, Mexico and South Africa.

16:45 - 18:45

Неделя | Sunday 3 Декември | December

Великите червени тероари на Италия | The Great Terroirs of Italy

Майсторски клас | Masterclass

button_sold out

Обичана от всички ценители на виното у нас и по света, Италия е сред добре познатите и предпочитани дестинации за винен туризъм. Доказаният летящ енолог и консултант Андреа Макиа ще представи осем вина от осем емблематични наименования за произход в слънчева Италия: Бароло, Амароне, Брунело ди Монталчино, Таурази и други. Ще ви припомни величието на големите италиански вина и ще ви разкаже повече за историята и традициите в различните провинции, които са довели до тези изключителни резултати.

Очаквайте задълбочена дегустация и сравнение на 8 изключителни червени италиански вина, както и възможност за среща с италианския консултант-енолог!

Loved by all wine connoisseurs at home and around the world, Italy is among the well-known and preferred destinations for wine tourism. Prominent flying oenologist and consultant Andrea Macchia will present eight wines from eight iconic appellations in sunny Italy: Barolo, Amarone, Brunello di Montalcino, Taurasi and others. He will remind you of the greatness of the big Italian wines and tell you more about the history and traditions in the different regions that have led to these outstanding results.

Look forward to an in-depth tasting and comparison of 8 outstanding Italian red wines, as well as the opportunity to meet the Italian consulting oenologist!

button_sold out